Vedtægter for Den Fri Teaterforening
Ref. nr. 04-B4128

§ 1: Navn
Stk. a:Foreningens navn er Den Fri Teaterforening.
Stk. b:Navnet tilhører foreningen.
Stk. c:Bestyrelsen formidler brugen af foreningens navn. Bestyrelsen kan give og fratage enkeltpersoner samt andre foreninger/organisationer retten til at bruge foreningens navn.
 
§ 2: Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Odense kommune.
 
§ 3: Formål
Foreningens formål er at lære foreningens medlemmer drama, kor- og solosang, dans og orkesterspil. Foreningen opretter værksteder, hvor der er mulighed for at lære at bygge scene, lave rekvisitter, sy kostumer og lære om opsætning af lyd og lys. Alle fag anvendes i forbindelse med kulturelle arrangementer såsom teaterforestillinger, koncerter o. lign..
 
§ 4: Medlemsforhold
Stk. a:Det på generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent skal indbetales af alle medlemmer.
Stk. b:Medlemskab af Den Fri Teaterforening er betinget af anerkendelse af Den Fri Teaterforenings vedtægter.
Stk. c:Man opretholder sit medlemskab indtil man melder sig ud.
Stk. d:Ind- og udmelding af Den Fri Teaterforening skal ske skriftligt til organisationssekretæren.
Stk. e:Svigagtig adfærd kan medføre eksklusion fra foreningen efter skriftlig advarsel fra bestyrelsen. Økonomisk svig eller direkte modarbejdelse af Den Fri Teaterforenings formåls paragraf kan medføre øjeblikkelig eksklusion fra foreningen. Denne beslutning træffes af bestyrelsen.
Stk. f:Et ekskluderet medlem skal have retten til at anke beslutningen om vedkommendes eksklusion ved en eventuel ekstraordinær, eller ved næstkommende generalforsamling. Her vil det være den samlede generalforsamlings beslutning om eksklusionen skal finde sted.
 
§ 5: Støttemedlemmer
Stk. a:Alle enkeltpersoner der ikke allerede er medlem af Den Fri Teaterforening, kan optages som støttemedlemmer.
Stk. b:Støttemedlemmer skal indbetale det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. c:Støttemedlemmer har ikke stemmeret på Den Fri Teaterforenings ordinære generalforsamling.
 
§ 6: Kontingent
Stk. a:Kontingent for Den Fri Teaterforening fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. b:Kontingentet opkræves årligt inden d. 1. marts.
Stk. c:Hvis et medlem tiltræder i Den Fri Teaterforening skal kontingent indbetales senest 30 dage efter indmeldingen.
Stk. d:Manglende indbetaling af kontingent medfører eksklusion fra foreningen, jf. § 4, stk. e.
Stk. e:Er kontingent, eller anden gæld, ikke indbetalt rettidigt, kan foreningen tillægge et gebyr svarende til de omkostninger der har været vedrørende udsendelse af rykker.
 
§ 7: Organisation
Stk. a:Organisationsmyndighederne er som følger:
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen
Stk. b:Organisationssekretæren forestår den daglige administration.
 
§ 8: Generalforsamling
Stk. a:Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. b:Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer samt af bestyrelsen inviterede gæster. Generalforsamlingen kan dog udelukke andre end Den Fri Teaterforenings medlemmer ved simpelt flertal. Afstemning afholdes, hvis blot en generalforsamlingsdeltager ønsker dette.
Stk. c:Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden 1. juli, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge angivelse af tid og sted, samt forslag til hovedpunkter på dagsorden. Ændringsforslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det endelige forslag til dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. d:Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af mindst en fjerdedel af de registrerede medlemmer eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Der indkaldes af bestyrelsen inden 10 dage fra kravets fremkomst med mindst 1 og højst 6 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge forslag til dagsorden fra de medlemmer, der kræver den ekstraordinære generalforsamling afholdt.
Stk. e:Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Åbning v/formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
4. Godkendelse af dagsorden med bilag
5. Årsberetning ved formanden
6. Årsberetning ved kassereren
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af revideret regnskab
9. Valg af næste år forestilling
10. Valg af næste års bestyrelse
11. Valg af to interne revisorer
12. Eventuelt
Stk. f:Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Åbning v/formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
4. Godkendelse af dagsorden med bilag
5. Eventuelt
Stk. g:Nedenstående vælges enkeltvis ved direkte valg på generalforsamlingen til bestyrelsen.
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Organisationssekretær
5. Kunstnerisk koordinator
6. Marketings koordinator
7. 1 eller 3 menige medlemmer
Stk. h:I tilfælde af, at der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges afholdes en tillidsafstemning. Afstemningen foregår ved simpelt flertal.
Stk. i:I tilfælde af ekskludering eller fratrædelse imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen selvsupplerende ved kvalificeret flertal.
Stk. j:Enhver der ønsker opstilling til poster valgt på generalforsamlingen, skal indgive en skriftlig begæring herom til den på generalforsamlingen valgte dirigent.
Stk. k:Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.
Stk. l:Til kritisk revision af regnskabet vælges to interne revisorer, der ikke samtidig må have sæde i bestyrelsen i det pågældende regnskabsår.
Stk. m:Dirigenten skal være bekendt med Den Fri Teaterforening og dennes vedtægter, og er ansvarlig for at disse bliver overholdt ved generalforsamlingen.
Stk. n:Skriftlig afstemning afholdes, hvis 2 eller flere medlemmer begærer ønske herom.
Stk. o:Alle Den Fri Teaterforenings medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. p:Hvis et medlem ikke har indbetalt sit kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes, bortfalder dette medlems stemmeret og opstillingsmulighed på den pågældende generalforsamling.
Stk. q:Indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan ske pr. e-mail hvis foreningen er i besiddelse af det enkelte medlems e-mail adresse.
 
§ 9: Bestyrelsen
Stk. a:Bestyrelsen er Den Fri Teaterforenings højeste myndighed imellem generalforsamlingerne.
Stk. b:Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.
Stk. c:Bestyrelsen består af følgende:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Organisationssekretær
5. Kunstnerisk koordinator
6. Marketings koordinator
7. 1 eller 3 menige medlemmer
Stk. d:Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen, hvis vedkommende ikke opfylder de i § 4 stillede betingelser for medlemskab.
Stk. e:Ved tiltrædelse i bestyrelsen underskriver bestyrelsesmedlemmerne individuelt en kontrakt, hvori disse påtager sig ansvaret for det arbejde, de er valgt til. Denne kontrakt udfærdiges af den tidligere bestyrelse, og vælges på generalforsamlingen.
 
§ 10: Valgbestemmelser
Stk. a:Ved alle valg anvendes det sideordnede princip.
Stk. b:Valgbar til tillidsposter er alle myndige medlemmer i foreningen.
 
§ 11: Økonomiske anliggender
Stk. a:Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til 31. december.
Stk. b:Den Fri Teaterforenings økonomiske anliggender forestås af den på generalforsamlingen valgte kasserer.
Stk. c:De økonomiske anliggender tegnes af formanden og kassereren.
Stk. d:Ved skift af kasserer imellem generalforsamlingerne er den enkelte kasserer ansvarlig for virksomhed i egen virkeperiode.
Stk. e:Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår skal godkendes på generalforsamlingen.
Stk. f:Kun kassereren eller personer med skriftlig fuldmagt fra denne kan hæve på foreningens konti.
Stk. g:Den Fri Teaterforenings likvide midler skal gå til fremtidigt arbejde i foreningen, og må ikke tilfalde enkeltpersoner.
Stk. h:Regnskabet aflægges således at det giver et korrekt billede af foreningens indtægter og udgifter samt økonomisk stilling og resultat.
Stk. i:Bestyrelsen er ansvarlig for, minimum én gang i kvartalet, stikprøvevis at checke bilag for kassererens virksomhed. Disse skal godkendes af bestyrelsen.
 
§ 12: Tegning
Foreningen tegnes af Den Fri Teaterforenings bestyrelse.
 
§ 13: Opløsning
Stk. a:Foreningen kan kun opløses ved ¾ flertal på 2 på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger.
Stk. b:Eventuelle aktiver i foreningen vil ved opløsning tilfalde en anden forening under folkeoplysningsloven i Odense kommune. Valget af denne forening sker i samarbejde mellem Den Fri Teaterforening og Odense kommune.
 
§ 14: Ændring af vedtægter
Stk. a:Foretages ved flertalsafstemning på en lovlig indkaldt generalforsamling.
 
§ 15: Hæftelse
Stk. a:Den Fri Teaterforenings bestyrelse hæfter alene for eventuelt underskud.
 
§ 16: Aktiviteter
Stk. a:Deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab af Den Fri Teaterforening.
Stk. b:Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give enkeltvis dispensation, så § 16, stk. a. tilsidesættes.
 
§ 17: Force Majeure
Stk. a:I særlige tilfælde kan generalforsamlingen vælge at indstille alle foreningens aktiviteter, hvorved den daglige drift forestås af et administrationsudvalg nedsat af generalforsamlingen.
Stk. b:I tilfælde af brug af § 17, stk. a frafalder § 6 og herved medlemskontingent.
Stk. c:Administrationsudvalget står for genåbning af foreningen ved indkaldelse til generalforsamling.
Stk. d:Administrationsudvalget fortsætter opdatering af medlemskartoteket.
Stk. e:Den i stk. c omtalte generalforsamling skal indeholde punkter svarende til en ekstraordinær generalforsamling samt valg til stiftelse af bestyrelse.
Stk. f:Administrationsudvalget skal bestå af mindst 3 myndige medlemmer af foreningen.
Stk. g:Ind og udmeldelse af foreningen fortsætter som beskrevet i § 4 dog undtaget § 4, stk. a.
Stk. h:I tilfælde af brug af § 17, stk. a. er administrationsudvalget foreningens højeste myndighed.
Stk. i:Under administrationsudvalgets virke tegner dette udvalg foreningen samt forenings økonomiske aktiviteter.

Således vedtaget på generalforsamlingen, lørdag, d. 27. marts 2004.